พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาด คืออะไร มีอะไรบ้าง ทำไมเป็นพลังงานแห่งอนาคต

พลังงานสะอาด คืออะไร มีอะไรบ้าง ทำไมเป็นพลังงานแห่งอนาคต SGEVOLT มีคำตอบ พร้อมพาไปดูข้อดี ข้อจำกัด
ของพลังงานชนิดนี้ ใครสนใจอยากใช้ พลังงานสะอาด ที่บ้าน หรือ ธุรกิจของตนเอง แล้วละก็ ไม่ควรพลาด

พลังงานสะอาด คืออะไร

พลังงานสะอาด

พลังงานสะอาด คือ พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และ ไม่ก่อมลพิษ มลภาวะ ใด ๆ ต่อโลก ถือเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และ ทำให้มนุษยชาติสามารถใช้พลังงาน ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พลังงานสะอาด มีกี่ประเภท

พลังงาน

1. พลังงานที่มาจากธรรมชาติ

เป็น พลังงานสะอาด ที่มนุษย์นำเอาพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือ ลม น้ำ แสงแดด ความร้อนใต้พิภพ มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน สำหรับประเทศไทย ส่วนใหญ่มักใช้ผลิต พลังงานไฟฟ้า เป็นหลัก

2. พลังงานที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เอง

เป็นพลังงานสะอาดที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยนำเอาอินทรียวัตถุ มูลสัตว์ หรือ วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด ฟางข้าว กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง ขี้ไก่ ฯลฯ มาผลิตพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำขี้ไก่มาหมัก เพื่อผลิตก๊าซหุงต้ม หรือ นำฟางข้าวมาเผา สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

พลังงานสะอาด มีอะไรบ้าง

พลังงานสะอาด
  • พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

มีแหล่งพลังงานสำคัญคือ ดวงอาทิตย์ นำมาแปลงเป็นพลังงานสะอาด โดยใช้ โซล่าเซลล์ เปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ เปลี่ยนเป็น พลังงานความร้อน เพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ผลิตไอน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ปั่นเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

  • พลังงานน้ำ (Hydro)

ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เขื่อน มาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการเก็บสะสมน้ำเอาไว้ แล้วปล่อยไหลลงมาตามสันเขื่อน เพื่อหมุนใบพัดของของกังหันน้ำ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้ได้ไฟฟ้ามาใช้ในครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรม  โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ประเทศไทยสามารถผลิตและใช้หมุนเวียนได้มากที่สุด

  • พลังงานลม (Wind)

ใช้ กังหันลม เปลี่ยน กระแสลม เป็นพลังงานกล เพื่อผลิตไฟฟ้า มักมีแหล่งผลิตอยู่บน เนินเขา ภูเขาในพื้นที่ห่างไกล ชายฝั่งทะเล และ พื้นที่กลางมหาสมุทร เพราะเป็นสถานที่ที่มีลมแรง จากการได้รับลมภูเขา ลมทะเล และ ลมนอกชายฝั่ง ซึ่งมีความเร็วลมแรงกว่าที่อื่น ๆ

  • พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal)

นำเอาความร้อนที่กักเก็บไว้ใต้ผิวโลก มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แรงจากไอน้ำร้อนแรงดันสูง ที่สะสมอยู่ใต้ชั้นหิน ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ยังไม่ได้นำพลังงานชนิดนี้ มาผลิตพลังงานสะอาดนัก เพราะมีแหล่งผลิตค่อนข้างน้อย

  • พลังงานชีวมวล

ทำการหมัก หรือ แปรรูป อินทรียวัตถุ มูลสัตว์ หรือ วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด ฟางข้าว กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง ขี้ไก่ ฯลฯ เพื่อผลิตเป็น ก๊าซหุงต้ม พลังงานความร้อน หรือ พลังงานไฟฟ้า มักใช้ในภาคการเกษตร หรือ ใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ข้อดีของพลังงานสะอาด

1. คนทั่วไปสามารถผลิตใช้เองได้

เนื่องจาก พลังงานสะอาด สามารถผลิตจากพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด ตลอดจน จากเศษซากอินทรียวัตถุ มูลสัตว์ หรือ วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร ทำให้คนทั่วไปสามารถผลิตพลังงานสะอาดใช้เองได้ ไม่จำเป็นต้องใช้จากส่วนกลาง ช่วยลดค่าไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น

2. สามารถผลิตและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

เพราะ ลม น้ำ แสงแดด เป็นพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ จึงสามารถนำมาผลิตได้ไม่จำกัด และ สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ตามวัฏจักรของธรรมชาติ เหมาะสำหรับผลิตพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของมนุษยชาติในอนาคต

3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หากนำ พลังงานสะอาด มาใช้เป็นพลังงานทดแทน เข่น พลังงานไฟฟ้า จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนมลพิษต่าง ๆ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน การผลิตในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้ หลอดไฟโซล่าเซลล์ แทน หลอดไฟธรรมดา ในการให้แสงสว่าง หรือ ใช้แผงโซล่าเซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้าน หรือ ในโรงงาน เป็นต้น

4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

พลังงานสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดมลพิษ มลภาวะใด ๆ เหมือนกับพลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ปิโตรเลียม จึงช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ข้อเสียของพลังงานสะอาด

1. มีข้อจำกัดทางธรรมชาติ

พลังงานจากธรรมชาติ ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเหมือนกัน เช่น แสงแดดมีเฉพาะตอนกลางวัน ทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟได้ในเวลากลางคืน หรือ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม ต้องมีความเร็วลมที่เพียงพอ ถึงจะทำให้กังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติเหล่านี้ ทำให้ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ บางครั้งก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ

2. สร้างแหล่งผลิตได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น

เช่น พลังงานลม ต้องสร้างทุ่งกังหันลม บนเนินเขา ภูเขาสูง ชายฝั่งทะเล กลางทะเล ที่มีลมแรงเท่านั้น หรือ พลังงานความร้อนใต้พิภพ สามารถผลิตได้เฉพาะพื้นที่ที่มีการกักเก็บความร้อนใต้พิภพเท่านั้น ซึ่งบางประเทศก็มีมากหรือน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น แหล่งพลังงานสะอาดแต่ละชนิด ก็อาจสร้างแหล่งผลิตได้หรือไม่ได้เลย และ อาจสร้างได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นอีกด้วย

ทำไม พลังงานสะอาด เป็นพลังงานแห่งอนาคต

พลังงาน

ด้วย ภาวะโลกร้อน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ทำให้องค์การสหประชาชาติออกข้อตกลงที่เรียกว่า ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลก สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยการทำให้นานาประเทศทั่วโลกมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในค.ศ. 2050  และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในค.ศ. 2065

เนื่องจากประเทศไทยเอง เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และ ได้ร่วมลงนามอยู่ในข้อตกลงปารีส ประกอบกับ เทรนด์รักษ์โลก ที่กำลังมาแรง ในกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนที่รักสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจ หลาย ๆ อุตสาหกรรม หันมาใช้ พลังงานสะอาด ในการผลิตพลังงานมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ได้ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงยังทำให้ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ธุรกิจของตนเอง เป็นที่ยอมรับและถูกใจคนรุ่นใหม่อีกด้วย

พลังงานสะอาด จึงถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ต้นตอ แต่ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ และ ทำให้เราสามารถใช้พลังงานได้แบบฟรี ๆ ไม่เสียเงินอีกด้วย ซึ่งถ้าหากใครอยากตามเทรนด์รักษ์โลก หรือ อยากช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่าย ๆ แล้วละก็ สามารถปรับตัว หันมาเริ่มใช้พลังงานสะอาดอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ โซล่าเซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ จะแปรรูปเอาเศษซากอินทรียวัตถุ มูลสัตว์ มาผลิตพลังงานชีวมวล เปลี่ยนเป็นก๊าซหุงต้ม หรือ ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้


บทความที่น่าสนใจ